Centrum environmentálnych aktivít

20 rokov samostatnosti očami obyvateľov žijúcich v prihraničných oblastiachTento projekt sa zameriava na obyvateľov prihraničných oblastí a chce mapovať, čo im táto zmena priniesla a čo im vzala, ako sa na udalosti spred dvadsiatich rokov pozerajú dnes a ako ich ovplyvňujú v súčasnosti. Projekt sa nechce len obzerať do minulosti, ale dôležitou súčasťou bude aj hľadanie možných prepojení medzi dvoma cezhraničnými regiónmi. Podporovať cezhraničnú komunikáciu a hľadanie spoločných možností rozvoja.

Prostredníctvom ľudí žijúcích v tomto regióne se chceme pokúsiť objasniť problémy, ktoré sa tu vyskytujú a navrhnúť spôsoby riešení, ktoré by mali pomôcť život v česko-slovenskom prihraničí zlepšiť.

Projekt bude realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 Centrom pre komunitnú prácu v Moravskosliezskom kraji (Lead partner) a Centrom environmentálnych aktivit zo Slovenska.


Základné predpokladané aktivity:


Realizácia štruktúrovaných rozhovorov

Na oboch stranách hraníc prebehnú štruktúrované rozhovory s cieľom mapovať situáciu v dotknutých regiónoch. Rozhovory budú smerovať do minulosti i k budúcim rozvojovým témam.

Chceme zachytiť a analyzovať pohľady na problémy v prihraničných oblastiach ČR-SR z rôznych pohľadov, preto aj respondenti budú vyberaní z rôznych skupín. Radi by sme pokryli rôznu veľkosť obcí, z ktorých budú respondenti pochádzať, ako aj rôzne sektory spoločnosti.

Rozhovory budú potom vyhodnotené v spolupráci so sociológom a poskytnú nám zaujímavú mozaiku česko-slovenského príhraničia.


Situačná analýza prihraničného česko-slovenského regiónu

Zo získaných výpovedí v konfrontácii s odborníkmi a ďalšími dokumentami bude vytvorená analýza mapujúca situáciu v prihraničnom česko-slovenskom regióne. Výstupom bude písomný materiál, ktorý bude "odrazovým mostíkom" ku hľadaniu riešení problémov vyskytujúcích sa v tomto regióne. Situačná analýza bude prezentovaná na spoločnom workshope. Workshop bude miestom prvého spoločného stretnutia spytovaných osôb z oboch strán hraníc, kde budú môcť o problémoch diskutovať.


„Future City Games“

Metóda "Future City Game" je kreatívnou metódou na zapájanie verejnosti do plánovania rozvoja miest. Jej cieľom je tímové vytváranie nápadov riešiacich špecifické. Táto hra bola vytvorená v rámci medzinárodného projektu organizovaného British Council, ktorý podporuje zdieľanie skúseností v rámci Európy v oblasti kreativity a podnikania.

V rámci projektu „20 rokov samostatnosti očami obyvateľov žijúcich v prihraničí“ chceme pilotne overiť túto metódu na väčšom územnom celku (česko-slovenský prihraničný priestor). Táto hra prebieha ako dvojdenná akcia, ktorej sa zúčastnia obyvatelia žijúci na danom území z rôznych prostredí a zastupujúci odlišné odbory a názorové prúdy. Tímy súperia o najlepší nápad. Každý tím na záver hry svoj nápad ostatným hráčom i pozorovateľom prezentuje ľubovoľným kreatívnym spôsobom. Výstupy hry (všetky vzniknuté nápady) budú následne zhrnuté v záverečnej správe a odovzdané predstaviteľom miestnej samosprávy.


Záverečná konferencia a budovanie miestnych partnerstiev

Projekt bude ukončený záverečnou konferenciou. Konferencia sa bude konať na českej strane hraníc. Bude se jednať o predstavenie výstupov projektu verejnosti. Záverečná konferencia bude slúžiť tiež ako platforma na nadviazanie spolupráce medzi jednotlivými aktérmi na riešenie problémov pomenovaných v rámci projektu. Konferencia bude usporiadaná ako dvojdenná akcia, aby bol vytvorený dostatočný priestor na budovanie miestnych partnerstiev a nadviazanie dlhodobej spolupráce.
 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk