Centrum environmentálnych aktivít

Zelené nakupovanie

 

Prvé zelené obchody na Slovensku

Slovensko má od 9. septembra 2015 prvé certifikované zelené obchody. Pilotný projekt udeľovania značky ZELENÝ OBCHOD realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín (CEA) v rámci medzinárodného projektu GREENSTORE V4.

viac »

Green Store V4

(10.03.2015) Štyri mimovládne organizácie z krajín V4 realizujú od februára 2015 medzinárodný projekt Green Store V4, podporujúci zavedenie spoločnej metodiky pri označovaní environmentálne zodpovedných prevádzok obchodov a služieb.

viac »

GreenStore V4

Podpora udržateľného životného štýlu a zvyšovanie konkurencieschopnosti v krajinách V4 prostredníctvom eko-certifikácie obchodov a služieb

Cieľom projektu je zavádzanie eko-kritérií do prevádzky obchodov, hotelov a ďalších zariadení. Kým v Maďarsku i Poľsku existuje metodika pre zavádzanie značky Zelený obchod (Green Store), v Českej ani Slovenskej republike nič podobného nie je. Výstupom projektu by preto malo byť ak nie zjednotenie veľmi rozdielnych poľských a maďarských kritérií, tak hľadanie styčných bodov a ich prenos do českých a slovenských podmienok, v ideálnom prípade aj pilotný projekt certifikácie prvého zeleného obchodu.  Príklady značiek Zelený obchod v Poľsku a Maďarsku:

zold_uzlet.png greenstore_pl.jpg

Výstupom projektu bude informačný leták, pilotné testovanie a jednotný metodický prístup k danej problematike.

Trvanie projektu: január 2015 - október 2015

Hlavný nositeľ projektu: Survive Enviro

Ďalší partneri projektu: CI2, o.p.s., Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Projekt GreenStore V4 je podporený prostredníctvom Visegrádskeho fondu.

visegrad_fund_logo_blue_200.jpg


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk