Centrum environmentálnych aktivít
Základné informácie o CEA a jej poslanie
Centrum environmentálnych aktivít (CEA) vzniklo v roku 1994 ako mimovládna, nezisková organizácia (občianske združenie podľa zákona 83/1990 Zb.), združujúca ľudí so záujmom o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a v regióne Bielych Karpát so snahou:
  • napomáhať rozširovaniu ekologicky únosného spôsobu života
  • zvýšiť environmentálne povedomie najširšej verejnosti, s dôrazom na žiakov a študentov
  • zaujímať stanoviská k problémom kvality života a životného prostredia, podieľať sa na ich riešení, prostredníctvom pôsobenia na orgány štátnej správy, samosprávy a iné subjekty
  • zaktivizovať ľudí, ktorí si uvedomujú globálne aj lokálne problémy a pomôcť im (poskytnutím odbornej, technickej, organizačnej pomoci a podpory) v ich snahe prispieť k riešeniu týchto problémov na miestnej úrovni.

created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk