Centrum environmentálnych aktivít

Kvalifikačný štandard - pracovník ENV

VÝVOJ KVALIFIKAČNÉHO ŠTANDARDU A PRÍPRAVNÉHO KURZU
PRE PROFESNÚ KVALIFIKÁCIU PRACOVNÍK ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

Projekt na vývoj a preverenie kvalifikačného štandardu Pracovník environmentálnej výchovy realizuje na Slovensku CEA Trenčín, v spolupráci so zahraničnými partnermi - Strediskom ekologickej výchovy SEVER (ČR) a maďarskou organizáciou Magosfa - za podpory Európskej komisie v programe Erasmus + (v oblasti odborného vzdelávania a prípravy). Projekt začal v marci 2022 a bude sa realizovať do februára 2025.

Cieľom projektu je vytvoriť kvalifikačný štandard Pracovník environmentálnej výchovy pre zaradenie do Národných sústav kvalifikácií v partnerských krajinách tak, aby bol všeobecne využiteľný na stanovenie kvalifikácie Pracovník environmentálnej výchovy aj v ďalších krajinách. Štandard môže byť prípadne ponúknutý na zaradenie do Európskej sústavy kvalifikácií, aby sa mohol stať inšpiráciou pre ďalšie európske krajiny. Inšpiráciou k vytvoreniu tohto štandardu bola kvalifikácia Pracovník environmentálnej výchovy popísaná v Národnej sústave kvalifikácií v ČR.
 
Keďže vo všetkých partnerských krajinách úplne chýba vzdelávacia aktivita pre prípravu záujemcov na získanie tejto kvalifikácie, je súčasťou projektu aj vypracovanie a pilotné odskúšanie metodiky kurzu pre 15 účastníkov v každej partnerskej krajine, záujemcov o získanie kvalifikácie Pracovník ENV. Projekt prispeje k skvalitneniu odbornej prípravy profesionálnych pracovníkov environmentálnej výchovy a v istom zmysle aj k upevneniu/zakotveniu ich pozície na trhu práce.

Projekt má dva hlavné výstupy, jedným je kvalifikačný štandard Pracovník environmentálnej výchovy, ktorý bude vytvorený v 4 jazykových mutáciách. Anglická verzia bude najviac všeobecná, tak aby ju mohli využiť aj ďalšie krajiny. Verzie v českom, slovenskom a maďarskom jazyku budú zohľadňovať národné špecifiká. Druhým výstupom projektu je metodika vzdelávacieho kurzu pre získanie kvalifikácie Pracovník environmentálnej výchovy. Táto metodika bude taktiež popísaná v štyroch jazykoch (českom, slovenskom, maďarskom a anglickom).

Ku koncu projektu (na jeseň 2024) prebehne odborný medzinárodný workshop, kde budú predstavené hlavné výstupy projektu.

V školskom roku 2023/24 prebehne tiež pilotný kurz pre Pracovníkov environmentálnej výchovy, podrobnosti zverejníme na stránkach CEA Trenčín na jeseň 2023.


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk