Centrum environmentálnych aktivít

Objekt(ív)21 alebo Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť

Trvanie projektu: 07/2019 -12/20
Ciele projektu:
 • Vzdelávanie žiakov pre udržateľnú občiansku spoločnosť
 • Rozšírenie programu Mladí reportéri pre životného prostredie na viac škôl a uplatnenie jeho metodiky pri riešení lokálnych problémov
 • Rozvoj značky YRE
Čo ponúkame:
 • Rozvoj mediálnej gramotnosti a zručností pre ochranu životného prostredia
 • Zapojenie do medzinárodného vzdelávacieho programu Young Reporters for the Environment www.yre.global + odborná podpora pri zapojení do medzinárodnej súťaže YRE
 • Pre najaktívnejšie školy viacdenný YRE workshop (pedagóg + reportéri)
Kompetencie:
 • Žiaci získajú praktické zručnosti pre riešenie každodenných problémov v súvislosti s výrubmi, zábermi zelene, územného plánu, znečistenia, zranených zvierat, čiernymi skládkami, ako aj v oblasti využívania práv občanov združovať sa, zakladať občianske združenia, dávať podnety, požadovať informácie a mnohé ďalšie.
 • Žiaci sa naučia, kam sa môžu v takýchto prípadoch obrátiť a budú vedení k tomu, aby sa v rámci triednych projektov aj pokúsili dosiahnuť zmenu stavu k lepšiemu, či už v škole alebo v obci.
Aktivity:
Vypracovanie metodickej príručky pre 2. stupeň ZŠ (5 výučbových programov)
 • Témy: občianska participácia, klimatická zmena, územný plan, minimalizácia odpadu, všímavý občan
 • Súčasťou každého bude krátke video, teoretická časť, pracovné listy, reportérsky tip (článok, foto, video) a tip pre občiansku participáciu (návrh na zmenu všeobecného záväzného nariadenia, podanie podnetu na odstránenie čiernej skládky, pripomienkovanie územného plánu…)
 • materiály na stiahnutie (bez tlače)
Metodický seminár pre pedagógov z pilotných škôl (01/20)
 • predstavenie výučbových materiálov
 • Z každej školy 2-3 pedagógovia (koordinátor programu YRE, občianska náuka, mediálna výchova…)
Testovanie výučbových materiálov na pilotných školách (02-04)
 • Každá škola otestuje minimálne 1 výučbový program
 • Na základe spätnej väzby od škôl bude výsledná príručka pre pedagógov upravená
Odborné workshopy pre YRE koordinátora na škole + 2-3 žiakov (video, článok, foto)
Metodické semináre pre nové školy 8x zaškolenie do YRE metodiky 4 krokov (identifikuj lokálny problém, zisťuj fakty z rôznych strán, spracuj žurnalistický výstup formou článku, fotografie s popiskou alebo videa, publikuj a šír cez sociálne siete)
Národná konferencia (11/20)
 • na konci projektu
 • pre učiteľov a zainteresované strany
 • o výsledkoch
 • výstava 10 rokov YRE na Slovensku
 • predstavenie metodickej príručky pre učiteľov a YRE manuálov pre článok, foto, video

Projekt Objektív 21: Mladí reportéri pre životné prostredie je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.


 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk